Trường hợp nào bên mua sẽ được hoàn trả phí bảo hiểm?


Hiện nay có nhiều người thắc mắc liệu trong trường hợp nào thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả số phí bảo hiểm?

Hoàn phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để trên cơ sở đó doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Vậy hoàn phí bảo hiểm là trường hợp mà doanh nghiệp sẽ hoàn trả lại số phí bảo hiểm chưa sử dụng mà bên mua đã đóng trong trường hợp bên mua bảo hiểm tử vong nhưng không được quyền lợi bảo hiểm (do điều khoản giới hạn rủi ro không thuộc phạm vi bảo hiểm).

Tham khảo thêm về “Định phí bảo hiểm” để giúp bạn có thêm thông tin khi cần.

Hoàn phí bảo hiểm là gì?

Hoàn phí bảo hiểm là gì?

Quy định về hoàn phí bảo hiểm

Việc giải quyết quyền lợi hoàn phí bảo hiểm được căn cứ vào quy định tại hợp đồng bảo hiểm. 

Theo Điểm D Khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

d) Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;”

Như vậy doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối trả tiền bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo Khoản 1 Điều 23 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong trường hợp bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:

“Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.”

Như vậy, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật này thì căn cứ Khoản 1 Điều 24 của Luật này doanh nghiệp của bạn có nghĩa vụ phải hoàn phí bảo hiểm chưa sử dụng mà bên mua đã đóng.

Xem thêm: Bảo hiểm bắt buộc là gì? Các loại bảo hiểm bắt buộc hiện nay.

Cho nên để biết người tham gia bảo hiểm có nhận được quyền lợi hoàn phí từ doanh nghiệp bảo hiểm hay không, bạn cần nắm rõ, tìm hiểu kỹ mình thuộc trường hợp nào theo quy định của pháp luật.

Giải đáp thắc mắc và tư vấn MIỄN PHÍ!!
Đăng ký ngay

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *