Bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi thì xử lý như thế nào?


Độ tuổi là một trong những yếu tố quan trọng để tính phí bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi thì ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.

Bên mua bảo hiểm có thể là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời là người chịu trách nhiệm đóng phí để duy trì hợp đồng. Vậy nếu sơ xuất trong quá trình làm hồ sơ dẫn đến việc khai báo sai tuổi của người được bảo hiểm thì có ảnh hưởng gì đến quyền lợi bảo hiểm không?

Quy định về nghĩa vụ thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định về nghĩa vụ thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ của bên mua bảo hiểm như sau:

“Điều 34. Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

1. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo chính xác tuổi của người được bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm”.

Như vậy, khi làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, khách hàng nên khai báo trung thực, chính xác các thông tin của người được bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên căn cứ đó để xác định phí bảo hiểm tương ứng với mệnh giá bảo hiểm mà khách hàng đã chọn.

Xem thêm bài viết “Bên mua bảo hiểm là gì? Quyền của bên mua bảo hiểm bao gồm những gì?” để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nghĩa vụ thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Nghĩa vụ thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 34 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, quy định về cách xử lý trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan cho bên mua bảo hiểm. Nếu hợp đồng đã có hiệu lực từ 2 năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Yêu cầu bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm bổ sung hoặc giảm số tiền bảo hiểm

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, tuy nhiên việc khai báo sai tuổi làm giảm số phí bảo hiểm phải đóng thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

Yêu cầu bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng;
Giảm số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

Hoàn trả số phí bảo hiểm đóng dư

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, tuy nhiên việc khai báo sai tuổi làm tăng số phí bảo hiểm phải đóng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm dư đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

Như vậy, nếu bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi thì trường hợp xấu nhất là hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ bị hủy, mọi quyền lợi bảo hiểm sẽ bị chấm dứt.Vì vậy, khách hàng cần lưu ý khi khai báo thông tin để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

 

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *